Trafik Hasarı İçin Gerekli Belgeler

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi zararların tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.


Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)

Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)

Hasar tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Zarar gören araç ruhsat fotokopisi

Araç dışı maddi zararlarda hak sahipliğini gösteren resmi belge

Hasar fotoğrafları

Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası

Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası

Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;


Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)


Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi

İmza sirküleri

Vergi levhası

Faaliyet belgesi

İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Değer Kaybı Talebi

Gerçekleşen bir kaza sonrasında, mağdurun aracında meydana gelen hasarlar sonucu oluşan piyasa bedelindeki değer kaybının tazmini için talepte bulunulabilir. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.


Gerekli Evraklar

Trafik/Kasko maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmış olması halinde,

Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için sadece aşağıdaki evrak gereklidir;

Değer kaybı talep beyanı

Trafik maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmamış olması halinde,


Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)

Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)

Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Değer kaybı talep beyanı

Hasar Eksper Raporu örneği (Ekspersiz işlemse onarım faturası örneği)

Zarar gören araç ruhsat fotokopisi

Hasar fotoğrafları

Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası

Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası

Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki  belgeler de istenebilir;


Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)


Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi

İmza sirküleri

Vergi levhası

Faaliyet belgesi

İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Daimi Maluliyet ve Vefat ile Sonuçlanan Kazalarda

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni zararların (vefat veya daimi maluliyet) tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ek belge/bilgi talep edilebilecektir.


Daimi Maluliyet Durumunda Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;


30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu

Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No

Kaza raporu

Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi

Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;


Talep yazısı

Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Malul kalanın kazanın ardından ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş, ilk muayene bulgularını içerir adli rapor ve epikriz raporları

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki  belgeler de istenebilir;


Gerçek kişilerde;


Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Vefat Durumunda Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;


Kaza raporu

Veraset ilamı

Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği

Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi

Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;


Talep yazısı

Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri

Ölü muayene & otopsi tutanağı

Defin ruhsatı

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

  08508404055